Prénoms allemands

Balduin = Baudouin
Balderich = Baudry
Baptist = Baptiste
Barbara = Barbe
Barnabas = Barnabé
Bartholomäus = Barthélémy, Bartholomé | die Bartholomäusnacht = la Sainte Barthélémy
Basilius = Basile
Bastian = Bastien
Bastienne = Bastienne
Beate = Béa
Beatrix, Beatrice = Béatrice
Beatus [prénom masculin]
Benedikt = Benoît
Bertram = Bertrand
Berengar = Bérenger | Berengar von Tours war ein französischer Theologe des Mittelalters Bérenger de Tours [Berengarius Turonensis] était un un théologien français du Moyen-Âge.
Berengaria = Bérengère
Berenike = Bérénice
Bernhard = Bernard
Bertha, Berta = Berthe | die dicke Bertha = la grosse Bertha [canon, 1ère guerre mondiale]
Bertram = Bertrand
Blasius = Blaise
Bonifaz, Bonifazius, Bonifatius = Boniface
Bruno = Bruno